Jak správně podnikat na český živnostenský list v Rakousku

V rámci volného pohybu služeb lze dočasně a příležitostně vyjíždět za zakázkami do Rakouska s českým živnostenským listem. Podmínkou je, že shodnou činnost OSVČ vykonává i v ČR. Pozor: činnost OSVČ nesmí být v ČR po dobu práce v Rakousku pozastavena! Budou-li zakázky v Rakousku pravidelné a dlouhodobé nebo budou-li převažovat nad působením v ČR – je nutné si v Rakousku založit živnost.

Důležité upozornění: v Rakousku se mnohem přísněji posuzuje statut OSVČ. U nás hojně používaný „Švarc-systém“ je v Rakousku zakázaný a trestný, protože stát na takovéto poskytování služeb pohlíží jako na obcházení zaměstnání!  Důležité je, aby se krátkodobé kontrakty periodicky neopakovaly či neúměrně neprodlužovaly a aby měl český živnostník v daňovém období zakázky rovněž v ČR. Kontrakty se posuzují ad hoc, nicméně lze potvrdit, že práce v době trvání několika měsíců by měla být pro rakouské úřady přijatelná (např. sezónní výpomoc, záskok za dovolenou, dočasná práce na český živnostenský list před založením rakouské živnosti apod.). V tom případě se sociální a zdravotní pojištění odvádí v zemi původu (ČR), u daní z příjmu se postupuje podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem 31/2007 Sbírky mezinárodních smluv (Sb.m.s.). Podle článku 5, odstavce 3 b) vzniká při dočasném poskytování služeb osobou samostatně výdělečně činnou této osobě povinnost hlásit se k platbě daní z příjmu v Rakousku tehdy, pokud činnosti trvají na území Rakouska úhrnně aspoň 6 měsíců v jakémkoli 12měsíčním období. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem 31/2007 Sb. m.s.: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb021-07m.pdf

Budete-li podnikat v Rakousku jen příležitostně, pak si nejprve musíte zjistit, zda vaše profese spadá do tzv. regulovaných profesí, kde musíte doložit svoji kvalifikaci. Pokud ano, pak před prvním poskytnutím služby provedete tzv. ohlášení kvalifikace na Ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže. Ohlášení platí jeden rok. Pokud budete i další rok poskytovat stejné služby, musíte zaslat ohlašovací formulář na ministerstvo znovu. Rakousko má dva druhy formulářů, jeden pro první ohlášení Dienstleistungsanzeige für physische Personen a druhý pro prodloužení Dienstleistungsanzeige für physische Personen Erneuerung, oba lze stáhnout na stránce: www.bmwfj.gv.at/

Ohlášení je nutné doplnit následujícími dokumenty:

  • Dokladem o občanství (kopie pasu nebo občanského průkazu).
  • Osvědčením EU o živnostenském oprávnění českého podnikatele dle článku 7 odstavce 2 písmena b směrnice 2005/36/ES (ověřená kopie nebo originál živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku spolu s ověřeným překladem do němčiny).
  • Dokladem o kvalifikaci – Osvědčení o kvalifikaci a vykonávání předmětné činnosti v ČR (ověřená kopie nebo originál spolu s úředním překladem do němčiny). O tento doklad se žádá na MPO, více informací včetně formuláře je zde: www.mpo.cz/dokument46454.html. Formulář pro prodloužení se zasílá bez doprovodných dokumentů. Ohlášení vyplněné v němčině, se zasílá na Spolkové ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže před začátkem poskytnuté služby.

Dále je třeba zařídit:

  • Formulář A1 (dříve E101) pro OSVČ od okresní správy sociálního zabezpečení, aby OSVČ dokázala, že platí sociální pojištění v ČR;
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění;
  • Doporučuje se mít s sebou objednávku, smlouvu, na jejímž základě je práce poskytována – nemá obsahovat žádnou formu časové odměny, nýbrž např. odměnu za dílo či části díla;
  • Živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku s překladem do němčiny;
  • Nezapomeňte při pobytech delších než 3 měsíce, nahlásit svůj pobyt na cizinecké policii v Rakousku.

Mějte na paměti, že v Rakousku chodí často kontroly, které se zaměřují na odhalování nelegálních pracovníků. Nemáte-li v pořádku všechny doklady, hrozí Vám vysoká pokuta. Rozhodně se Vám vyplatí návštěva u rakouského právníka, který zkontroluje, zda máte všechny dokumenty, které k výkonu své práce potřebujete. Rozhodně se Vám vyplatí i návštěva u rakouského daňového poradce, který Vám sdělí, zda ve vašem konkrétním případě musíte či nemusíte odvádět v Rakousku daně a jak je to s placením DPH. V každém případě Vás konzultace u odborníků bude stát mnohem méně, než následná pokuta.

Další užitečné informace pro vás připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální zabezpečení a daně + Přídavek na dítě v Rakousku
6. Převod podpory v nezaměstnanosti
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací a užitečné odkazy